З метою створення оптимальних умов для раціонального використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та забезпечення єдиного підходу в організації професійного навчання зареєстрованих безробітних відповідно до статті 35 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VІ та Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 №269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 №843/23375 Криворізький міськрайонний центр зайнятості оголошує відбір професійно – технічних навчальних закладів незалежно від форм власності (далі - навчальний заклад) на 2019 рік для організації професійного навчання  зареєстрованих безробітних за переліком  професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань) згідно додатку 1.

Прогнозована кількість слухачів з числа безробітних – 10 осіб.

Документи приймаються з 800 01.08.2019 року до 1200  15.08.2019 року за адресою: 50071, м. Кривий Ріг,  вул. Космонавтів, б. 1, тел. 056 4701072.

Для участі у відборі  необхідно подати такі документи:

1. Пропозиції про участь у відборі навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних (додаток 2).

2. Копію ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) – у разі отримання ліцензії до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» або інформацію щодо рішення органів ліцензування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», про видачу ліцензії (із зазначенням реквізитів цього рішення) або ліцензію (копію ліцензії), видану органом ліцензування на паперовому носії, – у разі отримання ліцензії після набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; у разі наявності – копію сертифіката про акредитацію освітньої програми чи копію свідоцтва про атестацію з додатками.

3. Кошториси витрат на професійне навчання за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), складені відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами і Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за №1196/18491, для прогнозованої кількості слухачів у групі 7 осіб - з метою єдиного підходу до розрахунку витрат при розгляді пропозицій.

4.  Інформацію про наявність (додаток 3):

4.1 матеріально-технічного забезпечення (кабінети, лабораторії, навчальні майстерні, їх обладнання);

4.2 навчально-методичного забезпечення (комплексного методичного забезпечення навчального процесу);

4.3 кадрового забезпечення (педагогічні кадри, які будуть здійснювати професійне навчання безробітних, із  зазначенням їх складу);

4.4 баз для проведення виробничої практики (підприємства, організації установи).

5. Робочі навчальні плани з підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за професіями та напрямками підвищення кваліфікації, які пропонуються навчальним закладом.

Документи за всіма професіями вкладаються в один спільний конверт, який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до територіального органу з написом: «На відбір навчальних закладів (професійне навчання)» .

Критеріями прийнятності навчальних закладів – претендентів на участь у відборі є подання всіх документів, визначених пунктами 1-5 цього оголошення, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних программ.

Навчальні заклади – учасники відбору, мають право замінити, відкликати ці документи або внести до них зміни до 1200   15 серпня  2019 року.

Засідання Комісії з відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних для проведення розкриття пропозицій навчальних закладів відбудеться 16 серпня 2019 року о 0900 за адресою місто м. Кривий Ріг,  вул. Космонавтів, б. 1.

У першому етапі (процедурі розкриття конвертів) можуть брати участь представники навчальних закладів, що подали пропозиції про участь у відборі.

 

Додаток 1

Орієнтовний перелік професій (спеціальностей, напрямків), за якими планується професійне навчання безробітних громадян у 2019 році.

Підготовка, перепідготовка за професіями: машиніст крану (кранівник),

слюсар аварійно-відновлювальних робіт та інші професії (спеціальності, напрями або галузі знань), які користуються попитом на ринку праці.

 

Додаток 2

Примірна форма заяви щодо участі у відборі навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання

 

Директору Криворізького

міськрайонного  центру зайнятості

Вознюку І.Б.

Про участь у відборі

навчальних закладів

 

   Назва навчального закладу     пропонує розглянути пропозиції послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян у 2019 році.

Перелік професій, напрямів підвищення кваліфікації – додаток до заяви.

Навчальний заклад має необхідну матеріально-технічну базу, навчально-методичне, кадрове забезпечення та пропонує бази для проведення виробничої практики.

Ліцензі(я)ї Міністерства освіти і науки України  серія____    №  ____  

від_______

Організаційно-правова форма

 

Підпис керівника

навчального закладу                                                                     ___________

 

 

Додаток до заяви,  примірна форма

Пропозиції (назва навчального закладу) щодо надання послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів на 2019 рік

№ з/п

Назва професії (напряму)

Серія та № ліцензії

Серія та № свідоцтва про акредитацію/
атестацію
 

Термін навчання, міс

Ліцензійний обсяг, осіб

Вартість навчання одного слухача, грн /міс

Вартість навчання групи, грн.

1

2

3

5

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Примірні табличні форми  надання інформації.

1. Інформація про наявність матеріально-технічного забезпечення (кабінети, лабораторії, навчальні майстерні, їх обладнання)

№ п/п

Назва приміщення

Назва дисциплін

Площа, кв.м

Пло

ща

 на 1 слухача

Забезпеченість обладнанням

перелік обладнання

кількість одиниць

1

2

3

4

5

6

7

1

Кабінет

 

 

 

 

 

2

Лабораторія

 

 

 

 

 

3

Навчальна майстерня

 

 

 

 

 

4

інші приміщення

 

 

 

 

 

 

2. Інформація щодо навчально-методичного забезпечення (комплексного методичного забезпечення навчального процесу)

 

 

№ п/п

 

 

 

Показники

 

 

 

Необхідно

 

 

 

Фактично

 

1

2

3

4

1

Загальна кількість навчальних дисциплін за навчальним планом

 

 

1.1

З них забезпечені програмами, що затверджені в установленому порядку

 

 

1.2

Перелік підручників за назвами з основних навчальних дисциплін

 

 

2

Перелік основної професійної документації

 

 

 

3. Інформація щодо кадрового забезпечення (педагогічні кадри, які будуть здійснювати професійне навчання безробітних, із  зазначенням їх складу)

№ з/п

Назва предмету професій

но-теоре

тичної

професійо-практичної підготовки

Прізвище ім’я по-батькові викладача, майстра в/н, інструктора

Посада

Назва закладу, який закінчив, спеціальність та кваліфікація за дипломом

Категорія, педагогічне звання тощо

Підвищення кваліфікації за фахом (в т.ч. стажування), (заклад, рік)

На яких умовах працює (за основним місцем роботи, за сумісн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

4. Інформація щодо бази для проведення виробничої практики.

№ з/п

Назва підприємства, організації, установи

Примітка

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс/Подія: 
Подія