Додаток 3

                                                                                                                                                                            до Наказу Дніпропетровського ОЦЗ

                                                                                                                                                         від 22.11.2017 № 277 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Дніпропетровський обласний центр зайнятості

49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 08.00-17.00

П’ятниця 08.00-15.45

 

Обідня перерва: 12.00-12.45

3.

Телефон

Телефон – (056)722-22-25, 722-24-01

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» зі змінами

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858  «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства».

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства здійснюється у разі виникнення однієї з таких обставин:

зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

     Заява на внесення змін до дозволу та документи, що додаються до неї (за описом):

у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 2 частини першої статті 425 Закону України «Про зайнятість населення», - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 частини першої статті 425 Закону України «Про зайнятість населення», - проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).

 

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто роботодавець або через уповноважену ним особу.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

9.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви.

10.

Перелік підстав для зупинення надання адміністративної послуги

     подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

     подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

     невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

     наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

     невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

 

 

 

не усунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону України «Про зайнятість населення»;

     відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

12.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства зі змінами.

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається заявникові (уповноваженій ним особі).

 

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. N 858

 

 

 

 

 

_____________________________________
   (найменування органу, до якого подається заява)
_____________________________________
    (повне та скорочене найменування роботодавця -
_____________________________________
             юридичної особи або прізвище, ім'я та
            по батькові фізичної особи - підприємця)

 

 

 

ЗАЯВА
про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Прошу внести зміни до дозволу N ___________ на застосування праці
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (громадянство/підданство)

у зв'язку із:

  •  зміною найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізацією або виділом юридичної особи - роботодавця, зміною імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;
  •  оформленням нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі в разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;
  •  зміною найменування посади іноземця або особи без громадянства, переведенням на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Адреса електронної пошти ______________________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності"____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ________________
_____________________________________________________________________________________

Контактний телефон ___________________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

___ ____________ 20__ р.

 

____________________________
(підпис керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця)

________________
(ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦЯ АБО ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Дніпропетровський обласний центр зайнятості

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення), відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1.

Реєстрація заяви та документів, які до неї додаються

Провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день подання заяви

2.

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги щодо відповідності їх вимогам Порядку

Начальник, заступник начальника,

провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом 1 робочого дня з дати надходження заяви

3.

Прийняття рішення щодо внесення змін дозволу

Робоча група, заступник директора (за розподілом обов’язків )

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом 3 робочих днів з дня отримання необхідних документів від роботодавця

4.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом 2 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

5.

Оформлення та видача дозволу зі змінами

Начальник, заступник начальника,

провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Після прийняття рішення про внесення змін до дозволу та його підписання